Algemene voorwaarden

1. BEGRIPPEN

1.1 Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op huur van ruimtes en/of faciliteiten van Body and Spirit, Centre for Wellbeing hierna te noemen: Body and Spirit.

1.2 Body and Spirit, gevestigd aan de Zinkweg 222, 3262 BH Oud Beijerland.

1.3 Huurder: degene met wie Body and Spirit een huurovereenkomst aangaat.

1.4 Huurovereenkomst: een tussen Body and Spirit en huurder gesloten overeenkomst voor verhuur van aan Body and Spirit toebehorende ruimtes en faciliteiten.

1.5 Huurperiode: besproken of vermelde periode in de (huur) overeenkomst, gedurende welke huurder van Body and Spirit ruimte(n) huurt.

1.6 Schriftelijk: per brief of per email.

2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (huur) overeenkomsten, offertes en aanbiedingen gedaan en overeengekomen door Body and Spirit, in de breedste zin van het woord.

2.2 Bij het aangaan van een overeenkomst per mail gaat huurder akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Body and Spirit.

2.3 Body and Spirit heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen.

2.4 De laatste versie zal altijd gepubliceerd zijn op onze website: www.bodyandspirit.me na vermelding aan huurder per mail.

3. HUUR
3.1 Een huurovereenkomst komt tot stand na bevestiging door UEA van Meurs van Body and Spirit via mail.

3.2 Body and Spirit verhuurt haar ruimte(n) ten behoeve van de vooraf gereserveerde activiteiten en stelt deze ruimte(n) op de daarin aangegeven datum (data) beschikbaar.

3.3 Tot het gehuurde behoort/behoren uitsluitend de gereserveerde ruimte(n) welke in de overeenkomst staan vermeld én/of faciliteiten.

3.4 Een reservering betreft een behandelruimte en/of zolder. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een specifieke ruimte. Body and Spirit behoudt zich het recht voor, hier vanaf te wijken. 

3.5 Huur van de ruimten gaat per uur, per dagdeel, per dag of een andere overeengekomen duur.

3.6 Aanvangstijden en eindtijden per huurperiode zijn in overleg met Body and Spirit.

3.7 Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.

3.8 Activiteiten die nodig zijn voor opbouw, inrichting en/of aankleding of testen van apparatuur kunnen in overleg plaatsvinden met Body and Spirit.

3.9 Uitlopen na, of eerder aanvangen van een dagdeel kan alleen in overleg met Body and Spirit.

3.10 Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.

3.11 Kosten van de zaalhuur zullen conform de vastgestelde prijzen worden gefactureerd. De werkelijke kosten zullen op nacalculatiebasis aan huurder in rekening worden gebracht.

3.12 De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten worden en zijn op de website www.bodyandspirit.me gepubliceerd.

3.13 Huurovereenkomsten van structurele en wekelijks terugkomende activiteiten lopen per 3 maanden. 

3.14 Huurder dient uiterlijk 12 weken voor het aflopen van het huurtermijn voor bepaalde en onbepaalde tijd schriftelijk aan te geven of de structurele activiteit wijzigt of stopt. Verhuurder dient ook 12 weken voor het aflopen van het seizoen aan te geven of de structurele activiteit wijzigt of stopt.

3.15 Indien dit niet of niet tijdig is aangegeven behoud Body and Spirit het recht de ruimte(n) aan derden te verhuren. Tevens zal het huurbedrag via factuur voldaan moeten worden.

4. HUUROVEREENKOMSTEN
4.1 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst of reservering kan huurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren of wijzigen met 3 maanden termijn.

4.2 Na het tot stand komen van een huurovereenkomst of reservering kan verhuurder de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren of wijzigen met 3 maanden termijn.

4.3 Indien huurder de huurovereenkomst of reservering voor bepaalde tijd welke betrekking heeft op ruimte-zaalhuur om welke reden dan ook annuleert, is huurder aan Body and Spirit annuleringskosten ten bedrage van 30 % van de ruimte-zaalhuur verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annuleren.

4.4 Bij niet annuleren of bij annulering na 08.00 uur op de dag van de huurperiode voor bepaalde tijd zal de normale huur, alsmede overige gemaakte kosten worden doorberekend.

4.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor de huur in tijden van crisis. Verhuurder kan deze verantwoordelijkheid niet op zich nemen.

4.6 Huurder is zelf verantwoordelijk voor boete van gemeente die ontvangen wordt bij overtreden van Covid-19 reglement.

5. GEBRUIK VAN GEHUURDE RUIMTE(N)
5.1 Huurder dient aanwijzingen van eigenaar van Body and Spirit ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.

5.2 Huurder dient zich te houden aan het door Body and Spirit vastgestelde maximaal toegestane aantal gasten per gehuurde ruimte(n).

5.3 In de gehuurde ruimte(n) mag door huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder voorafgaande toestemming van Body and Spirit.

5.4 Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in het gebouw aanwezige zaken.

5.5 Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd( en) aangetroffen.

5.6 Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij de eigenaar van Body and Spirit te worden gemeld.

5.7 Huurder is voorts gehouden alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade als in artikel 5.4 bedoeld te voorkomen.

5.8 Het nemen van dergelijke maatregelen, genoemd onder 5.7 ontslaat Huurder niet van de verplichting optredende schade als vorenbedoeld aan Body and Spirit te melden en te vergoeden.

5.9 Body and Spirit heeft het recht door haar geconstateerde schade aan muren, vloeren e.d. in de gehuurde ruimte(n) en aan de daarin aanwezige goederen te laten herstellen op kosten van huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de betreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.

5.10 Huurder ziet erop toe dat tijdens de huurperiode in het gehuurde geen licht ontvlambare of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke én/of brandbare goederen, stank verspreidende stoffen etc. zijn, tenzij hiervoor door Body and Spirit schriftelijk toestemming is verleend.

5.11 Schoonmaak, opruim/herstelkosten welke voortvloeien uit de in artikel 5.10 vermelde voorvallen zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening worden gebracht aan huurder.

5.12 Roken is niet toegestaan in Body and Spirit.

5.13 Voor en tijdens een activiteit, bijeenkomst of evenement dienen maatregelen te worden genomen die Body and Spirit noodzakelijk acht met betrekking tot het geluidsniveau in de diverse ruimte(n).

5.14 Ramen en buitendeuren dienen te allen tijden gesloten te blijven op het moment dat er muziek wordt gemaakt dan wel ten gehore wordt gebracht.

5.15 Versterkte muziek is toegestaan tot uiterlijk 22.00 uur. Het is niet toegestaan om in de gangen, en hal muziek ten gehore te brengen.

5.18 Het is de huurder niet toegestaan de ruimte(n) van medehuurder te betreden of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.

5.19 Huurder dient ervoor te zorgen dat huurder of diens gasten geen overlast veroorzaken bij het in gebruik nemen of verlaten van de ruimte(n).

5.20 Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor medehuurders.

6. CATERING

6.1 Het is huurder niet toegestaan (meegebrachte/meegenomen) consumpties en/of genotmiddelen te verkopen of gratis te verstrekken tenzij hiervoor door Body and Spirit toestemming is verleend.

6.2 Body and Spirit is gerechtigd aan deze toestemming nadere voorwaarden te verbinden.

7. TECHNISCHE FACILITEITEN
7.1 Wanneer huurder gebruik wenst te maken van technische faciliteiten van Body and Spirit dient dit tenminste 7 werkdagen voor aanvang van de huurperiode te worden overeengekomen. Na deze datum kan realisatie van de technische wensen niet worden gegarandeerd.

7.2 Geluidsapparatuur is vrij te bedienen door huurder.

7.3 Schade aan bovengenoemde apparatuur als gevolg van onjuiste bediening of gebruik zal op de huurder worden verhaald.

7.4 Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur kan alleen geschieden na overleg en toestemming van Body and Spirit.

7.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor installatie van meegenomen apparatuur.

8. BETALING
8.1 Rekeningen ter zake van de huur van de ruimte en alle overige kosten, die huurder gehouden is te voldoen, dienen door huurder te worden voldaan binnen 7 dagen na de factuurdatum. De betaling van de huurprijs geschiedt maandelijks.

8.2 Indien niet betaald wordt volgens de overeengekomen condities is huurder, zal bij het versturen van de 1e herinnering geen rente berekend worden. Bij het versturen van een 2e herinnering, is huurder rente verschuldigd ter grootte van 15% over het nog te betalen bedrag met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken. Bij het versturen van een 3e herinnering, is huurder rente verschuldigd ter grootte van 30% over het nog te betalen bedrag.

8.3 Huurder is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen op grond van de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 te verrekenen met vorderingen die hij op Body and Spirit meent te hebben, tenzij het bestaan van een dergelijke vordering door Body and Spirit schriftelijk is erkend dan wel bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld.

8.4 Geoffreerde prijzen én/of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud van (prijs) wijzigingen en indexering miv 01 januari van elk jaar.

9. ALGEMEEN

9.1 Body and Spirit is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan of vermissing en diefstal van in de garderobe of andere ruimte(n) aanwezige kleding en/of andere goederen.

9.2 Body and Spirit draagt geen verantwoordelijkheid voor goederen van huurder of derden en belast zich niet met het beveiligen en verzekeren daarvan.

9.3 Body and Spirit is in geen opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele psychische of fysieke klachten ontstaan tijdens, voor of na deelname aan een activiteit van huurders van Body and Spirit.

9.4 Huurder is aansprakelijk voor de afdracht van de door de Vereniging Buma/Stemra dan wel door een buitenlandse zusterorganisatie van de Vereniging Buma/Stemra of een andere derde geëxploiteerde muziek auteursrechten. Huurder vrijwaart Body and Spirit geheel ten aanzien van enige aanspraak op kosten die voortvloeien uit het openbaar ten gehore brengen van muziek en / of andere opnames waarvoor volgens Buma/Stemra verschuldigd zijn.

9.5 Huurder dient dringende en noodzakelijke reparaties in of aan de door hem gehuurde ruimte(n) door of in opdracht van Body and Spirit te dulden.

9.6 Body and Spirit zal bij uitvoering van deze werkzaamheden genoemd onder 9.6 zoveel mogelijk rekening houden met het gebruik door huurder.

9.7 Huurder wordt volledig aansprakelijk gehouden voor diens deelnemers en/of gasten, (zakelijke) partners of overige contacten welke terug te voeren zijn op de huurder welke op enerlei wijze schade toebrengen aan Body and Spirit en/of haar eigendommen.

9.9 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

9.10 Het niet naleven van de algemene voorwaarden heeft onmiddellijk en onomkeerbare opzegging van het huurcontract, inclusief reeds gemaakte reserveringen, tot gevolg, zonder recht op restitutie of de mogelijkheid tot het verhalen op eventueel daaruit voortvloeiende schade voor de huurder.

9.11 Eventuele boetes en hieruit voortvloeiende schade, geleden door Body and Spirit, zullen op de huurder worden verhaald.

10. INWERKINGTREDING

10.1 Een wekelijkse/ structurele huurovereenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden na een schriftelijke bevestiging per mail door UEA van Meurs van Body and Spirit.

10.2 Deze wekelijkse/ structurele huurovereenkomst wordt geacht stilzwijgend verlengd te worden, telkens met een periode van 3 maanden. 

10.3 Een tijdelijke huurovereenkomst wordt geacht in werking te zijn getreden na een schriftelijke bevestiging mail door UEA van Meurs van Body and Spirit.